Υποτροφίες - YogAcademy

Blog

Υποτροφίες Κύριο

Η Σχολή Εκπαίδευσης της YogAcademy ήρθε να καλύψει το κενό στην Επιστημονική Εκπαίδευση στη Γιόγκα. Για μας η «Δημιουργία» Δασκάλων δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αποτέλεσμα! Αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από την ουσιαστική ενασχόληση, η οποία φέρνει κάποιους στα μονοπάτια της προσωπικής εξάσκησης, και άλλους τους οδηγεί επιτακτικά σχεδόν στην ανάγκη μετάδοσης της γνώσης. Η ανάγκη για διδασκαλία δεν υποβάλλεται ούτε επιβάλλεται. Αναβλύζει αβίαστα σε όποιον την έχει ήδη μέσα του. Η Σχολή Εκπαίδευσης της YogAcademy παρέχει Εκπαίδευση που οδηγεί σε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τη Yoga Alliance (Hatha Yoga), ενώ έχει αναπτύξει τα δικά της Καινοτόμα Προγράμματα Εκπαίδευσης

#Yoga4Kids

#Aerial2Yoga

#ZenDanceKundalini

#Yoga2Therapy

Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε 200Hr RYT και μεταγενέστερα σε 300Hr και 500Hr. Προτεραιότητα μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης στα Εκαπιδευτικά Προγράμματα όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών, γι αυτό και τα δίδακτρά μας:

1.     Είναι από τα πιο προσιτά της Ελληνικής πραγματικότητας

2.     Παρέχονται με προεγγραφή με έκπτωση έως και 500€ 

3.     Παρέχονται με δυνατότητα έως και 10 δόσεων (απαραίτητα πριν τη λήξη του ΤΤ)

4.     Μπορούν να αποπληρωθούν μέσω επιλεγμένων υπηρεσιών

5.     Επιστρέφονται μερικά ή ολικά σε 2 μαθητές κάθε ΤΤ (εκτός της εγγραφής)

6.     Παρακολουθούνται ΔΩΡΕΑΝ όσες φορές επιθυμεί ο Μαθητής /Δάσκαλος.

Οι Υποτροφίες και η Ανταλλακτική Υπηρεσία αποτελούν Πανελλαδική καινοτομία της YogAcademy.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

H YogAcademy προσφέρει για το Εκπαιδευτικό

#200Hr TT 2 Υποτροφίες   

Α) Ολική (100%επιστροφή διδάκτρων) αξίας 1600ευρώ και

Β) Μερική (50%επιστροφή διδάκτρων) αξίας 800 ευρώ

#100Hr Yoga4KidsTT 2 Υποτροφίες   

Α) Μερική (80%επιστροφή διδάκτρων)   

Β) Μερική (50%επιστροφή διδάκτρων) 

#50Hr TT 2Υποτροφίες

Α) Μερική  (60%επιστροφή διδάκτρων)  

Β) Μερική ( 40%επιστροφή διδάκτρων) 

Η εγγραφή δεν συμπεριλαμβάνεται στις Υποτροφίες ούτε στην Ανταλλακτική  πληρωμή.

Για την Υποβολής  Αίτησης  Υποτροφίας/ Ανταλλακτικής Υπηρεσίας απαιτείται η Εγγραφή του Υποψηφίου στο πρόγραμμα της επιλογής του. (Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής καμία εγγραφή δεν επιστρέφεται. Ωστόσο σε περίπτωση ολικής απόρριψης της αίτησης από τη Σχολή το ποσό επιστρέφεται, κάτι που δε συμβαίνει αν ο Υποψήφιος αρνηθεί την Υποτροφία που του παρασχέθηκε).  Ο ενδιαφερόμενος συνοδεύει την Αίτηση Συμμετοχής που κατεβάζει από την Ιστοσελίδα μας, από ένα κείμενο Word στο οποίο παραθέτει τους λόγους που αιτείται Υποτροφίας ή Ανταλλακτικής Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση Ανταλλακτικής Υπηρεσίας, παραθέτει το είδος, και την αξία της Υπηρεσίας που μπορεί να προσφέρει, συνοδευόμενα από Βιογραφικό και Τίτλους Σπουδών που πιστοποιούν τη Γνώση του στα προτεινόμενα αντικείμενα υπηρεσιών.

Η Ανταλλακτική Υπηρεσία αφορά την ονομαστική αξία του ΤΤ, και δεν επιδέχεται έκπτωσης ή απαλλαγής εγγραφής, προσφέρεται τουλάχιστον κατά 50% της αξίας ΠΡΙΝ την έναρξη του ΤΤ, και οπωσδήποτε ολοκληρώνεται πριν την λήξη του.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Εκπαιδευόμενος θα πρέπει να καταβάλλει τα υπολειπόμενα δίδακτρα πριν το τελευταίο ΣΚ κάθε Εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση Υποτροφίας ο ενδιαφερόμενος, αποστέλλει το Βιογραφικό του μαζί με την προσωπική του τεκμηρίωση για τους λόγους που δικαιούται Υποτροφία.

Ανταλλακτική Υπηρεσία

Κριτήρια Επιλογής

Να υπάρχει από τη YogAcademy ανάγκη της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Το ακριβές αντικείμενο, οι όροι, το χρονοδιάγραμμα συναποφασίζονται και συνυπογράφονται σε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η αξία της Υπηρεσίας, και το Χρονοδιάγραμμα Παράδοσής της. Η YogAcademy δεν δεσμεύεται από πρόταση Ανταλλακτικής Υπηρεσίας αν δεν την κάνει γραπτά αποδεκτή, ούτε από το εύρος αυτής αν δεν συνυπογράψει με τον Εκπαιδευόμενο το Έντυπο Ανταλλακτικής Αποπληρωμής.

Υποχρεώσεις του Υποψήφιου

Προυπόθεση που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Ενδιαφερόμενο είναι η προώθηση από τα Μέσα Δικτύωσης  ανακοινώσεων  (ποστ) της YogAcademy σχετικών με τα Εκαπιδευτικά της Προγράμματα.

Ρητά συμφωνείται οτι σε περίπτωση αθέτησης μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων, ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται σε καταβολή των διδάκτρων.

Υποτροφίες

Κριτήρια Επιλογής

30% Σχέση του ενδιαφερόμενου με τη YogAcademy

30% Βιογραφικό

30% Προοπτικές Ανάπτυξης και Προσφοράς σε μελλοντικά Προγραμματα

10% Προώθηση WebSite, Page, Events, πριν και κατά τη διάρκεια του ΤΤ

Υποχρεώσεις του Υποψήφιου

Προυπόθεση που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Ενδιαφερόμενο είναι η προώθηση από τα Μέσα Δικτύωσης  ανακοινώσεων  (ποστ) της YogAcademy σχετικών με τα Εκαπιδευτικά της Προγράμματα. Όσοι λαμβάνουν την Πρώτη Υποτροφία, θα πρέπει να παρέχουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη του ΤΤ αντίστοιχες ώρες εργασιών με αυτές που παρακολούθησαν, εκ των οποίων το 70% θα πρέπει να παρασχεθεί πριν τη λήξη του ΤΤ.

Το ακριβές ποσό απαλλαγής Διδάκτρων, το είδος και ο χρόνος  της παρασχεθήσας εργασίας από τον Υποψήφιο, συναποφασίζονται και συνυπογράφονται σε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο οποίο ρητά συμφωνείται οτι σε περίπτωση αθέτησης μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων, ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται σε καταβολή των διδάκτρων.

Αιτήσεις στην Ιστοσελίδα μας  www.YogAcademy.gr και στα τηλέφωνα  2107620386 6937404474

Επιστημονική Υπεύθυνη Yogacademy School

Έβελυν Ζώτου Msc  Yoga Alliance E200-RYT RCYT Kundalini Yoga RT

 

Ακολουθήστε μας!

Log in